สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจักรินทร์  การภา
 
1. นายวีระศักดิ์  เกื้ออนันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวรายุทธ  เหมือนกลาง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ตรีบุตร
3. เด็กหญิงแพรวา  หวังเฝ้ากลาง
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางบุณย์รัตน์  ถ้ำกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจนสำโรง
2. เด็กหญิงนิว  สมัญกลาง
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญทด
4. เด็กหญิงสโรชา  เจริญสุข
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไกรอ่ำ
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายธวธรณ์  หมอยา
2. เด็กหญิงภารดี  จิตรนอก
 
1. นายธีรพล  หวันลา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายจิรพันธ์  ชื่นกลาง
2. เด็กชายวราเมธ  หวังแนวกลาง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผยโพธิ์
 
1. นายอุดม  พรเบี้ยว
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 -    
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาบโคกสูง
2. เด็กหญิงพรนภา  เผยโพธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนกลาง
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางจิราพร  หมอยา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  ลูกจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกณฑ์สำโรง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงมงคล
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางบุณย์รัตน์  ถ้ำกลาง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แป้งกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กวดขัน
3. เด็กชายพัชรดนัย  ไกรสันเทียะ
4. เด็กชายภูตะวัน  ตากิ่มนอก
5. เด็กชายยุทธนา  ไกรอ่ำ
6. เด็กชายอนุรักษ์  กาสำโรง
 
1. นายเที่ยง  ถ้ำกลาง