สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไกรอ่ำ
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายจิรพันธ์  ชื่นกลาง
2. เด็กชายวราเมธ  หวังแนวกลาง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผยโพธิ์
 
1. นายอุดม  พรเบี้ยว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาบโคกสูง
2. เด็กหญิงพรนภา  เผยโพธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนกลาง
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางจิราพร  หมอยา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แป้งกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กวดขัน
3. เด็กชายพัชรดนัย  ไกรสันเทียะ
4. เด็กชายภูตะวัน  ตากิ่มนอก
5. เด็กชายยุทธนา  ไกรอ่ำ
6. เด็กชายอนุรักษ์  กาสำโรง
 
1. นายเที่ยง  ถ้ำกลาง