สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายทะสึยะ  ปาหมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ฉิมพาลี
3. เด็กชายวันชัย  ด้อมกลาง
 
1. นางสาวสุวิมล  อินทร์บริสุทธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาวิษฎา  ศิวภัครพล
 
1. นายสมหมาย  หลักบุญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ  ปานบุดดา