สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงอภิญา  พลคำมาก
 
1. นางสาวอัญชลี  ภูบาลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุพรรษา  เตี้ยไธสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คำมี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีแววแสง
3. เด็กหญิงศุภษร  พลนาง
 
1. นางจีรนันท์  ดาประโคน