สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  เงาโพธิ์
 
1. นางทองร่วม  บืนขุนทด
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  อินรุน
 
1. นายดำรงศักดิ์  ขอร่วมกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปึกสันเทียะ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เดนานันท์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ขอร่วมกลาง
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สนิทกลาง
2. เด็กชายธนากร  แวงมั่ง
3. เด็กหญิงปรารถนา  บัวนาค
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรศราภรณ์  วรรณะปะได
2. เด็กชายสายธาร  กุนอก
3. เด็กชายเสถียรพงษ์  ปะกลาง
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวพิจิตรา  กรวยกลาง
 
1. นางพัชนี  ขอเหนี่ยวกลาง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายสุรเดช  โชคบัณฑิต
2. นางสาวอรชุมา  ดีมะลัง
3. นางสาวอินทุอร  ประจิตร
 
1. นางทัศนีย์  บุญมีสง่า