สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธาดา  จาดแดง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  รุ่งแสง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  พิมพ์กลาง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงโสภาพร  กองชัย
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 -    
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงโสภาพร  กองชัย
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงแต่งกลาง
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีระพงศ์  ภาพิมล
2. เด็กชายอานนท์  ปลั่งกลาง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 -    
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนิศตา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงธนุษิมา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิริยากร  ปลื้มจันอัด
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิื
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ประจิตร
2. เด็กหญิงฐิติพร  พลเสนา
3. นางสาวสมาพร  ไชยมะเริง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญนอก
2. เด็กหญิงบุรพารัตน์  สุทธิอาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  นิยมชื่น
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หอมยี่สุ่น
3. เด็กหญิงสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 -    
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  เพราะเจริญ
2. เด็กหญิงรัศมี  ยีจอหอ
3. เด็กหญิงศศิธร  ชวนกลาง
4. เด็กชายสุรยุทธ์  ช้อนกระโทก
5. เด็กหญิงอัมรา  สรวงนอก
 
1. นางจินดา  ผินกลาง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญติญา  ชุุ่มสีดา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผินกลาง
3. เด็กหญิงธเนษิตา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงพลอย  ชุ่มสีดา
5. เด็กชายไกรสร  พิมพ์กลาง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ผินกลาง
2. เด็กหญิงจุรีย์มาศ  คุณขุนทด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผันกลาง
4. เด็กหญิงทักษิณา  ชนะกลาง
5. เด็กหญิงสุกานดา  เกลี้ยงกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนตรง
2. เด็กชายวรายุทธ  เหมือบกลาง
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ตรีบาตร
4. เด็กหญิงสุนันทา  จิตจักร
5. เด็กหญิงแพรวา  หวังเฝ้ากลาง
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางบุณยรัตน์  ถ้ำกลาง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 -    
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมฉิม
2. เด็กหญิงกิ่งกนก  แท่งทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สวยสด
4. เด็กหญิงจันจิรา  ผันกลาง
5. เด็กหญิงสาวิณี  เบียดขุนทด
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายดุสิต  อยู่สูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรมณ  ผันกลาง
3. เด็กชายพิทยา  ปรางค์นอก
4. เด็กหญิงวัชรี  เบียดขุนทด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พิมพืกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นายเมธี  ไกรศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขออบกลาง
2. เด็กชายธรรมนูญ  โชครุ่ง
3. เด็กหญิงพรรณนิกา  ยี่จอหอ
4. เด็กชายพีระพล  ผันกลาง
5. เด็กชายศุภกฤต  จงสง่ากลาง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขออบกลาง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  ยี่จอหอ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คินขุนทด
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิตชัย  แคกลาง
2. เด็กหญิงสุนภา  กล้าหาญ
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
25 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สะแกกลาง
3. เด็กชายนันทพงศ์  ใจดี
 
1. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
26 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวณัฐวดี  ปานศรี
2. นางสาวศิริพรรณนิภา  พลกลาง
3. นางสาวสายฝน  กอพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
2. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  พลกรัง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมลรุจี  มะสันเทียะ
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
29 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 -    
30 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  ประจิตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมฉิม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงกิ่งกนก  แท่งทอง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สวยสด
6. เด็กหญิงจันทร์นภา   ผินกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ปานศรี
8. เด็กหญิงทักษิณา    ชนะกลาง
9. เด็กหญิงปัทมา    อยู่สูงเนิน
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกลาง
11. เด็กหญิงวันวิสา   พิมพ์กลาง
12. เด็กหญิงสมาพร   ไชย์มะเริง
13. เด็กหญิงสายฝน   กอพงษ์
14. เด็กชายไกรเกียรติ  ปัญญากาวิน
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
2. นางพรศรี    ควรขุนทด
3. นางวนิดา  สง่ากลาง
4. นางอมร  ควรขุนทด
5. นายอุดม  พิมพิ์กลาง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชมล  กอเผือกกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอเอื้อนกลาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วบุดดา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมั่นการ
4. เด็กหญิงสนธยา  พิมพ์กลาง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
6. เด็กหญิงเมล์เฉ่ง  ขอกั้นกลาง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิื
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวกุลสตรี  ปลื้มจันอัด
2. นางสาวปัทมา  อยู่สูงเนิน
3. นางสาวอภิญญา  ขอกั้นกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงอัครชา  มีศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ  ไกรศรี
2. นายเมธี  ไกรศรี
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทร์นอก
2. เด็กหญิงมัทนาวดี  พิมพ์กลาง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เบี้ยกลาง
 
1. นางอรวรรณ  แสงเนตร์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญยกร  ปาประโคน
2. เด็กชายพิทยา  ปรางค์นอก
 
1. นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า
2. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. นายสมรักษ์  คงขุนทด
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง