สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงโสภาพร  กองชัย
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีระพงศ์  ภาพิมล
2. เด็กชายอานนท์  ปลั่งกลาง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด