สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  รุ่งแสง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  พิมพ์กลาง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  นิยมชื่น
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หอมยี่สุ่น
3. เด็กหญิงสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญติญา  ชุุ่มสีดา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผินกลาง
3. เด็กหญิงธเนษิตา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงพลอย  ชุ่มสีดา
5. เด็กชายไกรสร  พิมพ์กลาง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ผินกลาง
2. เด็กหญิงจุรีย์มาศ  คุณขุนทด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผันกลาง
4. เด็กหญิงทักษิณา  ชนะกลาง
5. เด็กหญิงสุกานดา  เกลี้ยงกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมฉิม
2. เด็กหญิงกิ่งกนก  แท่งทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สวยสด
4. เด็กหญิงจันจิรา  ผันกลาง
5. เด็กหญิงสาวิณี  เบียดขุนทด
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขออบกลาง
2. เด็กชายธรรมนูญ  โชครุ่ง
3. เด็กหญิงพรรณนิกา  ยี่จอหอ
4. เด็กชายพีระพล  ผันกลาง
5. เด็กชายศุภกฤต  จงสง่ากลาง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สะแกกลาง
3. เด็กชายนันทพงศ์  ใจดี
 
1. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทร์นอก
2. เด็กหญิงมัทนาวดี  พิมพ์กลาง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เบี้ยกลาง
 
1. นางอรวรรณ  แสงเนตร์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญยกร  ปาประโคน
2. เด็กชายพิทยา  ปรางค์นอก
 
1. นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า
2. นางวนิดา  สง่ากลาง