สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธาดา  จาดแดง
 
1. นางอมร  ควรขุนทด
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ประจิตร
2. เด็กหญิงฐิติพร  พลเสนา
3. นางสาวสมาพร  ไชยมะเริง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญนอก
2. เด็กหญิงบุรพารัตน์  สุทธิอาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  เพราะเจริญ
2. เด็กหญิงรัศมี  ยีจอหอ
3. เด็กหญิงศศิธร  ชวนกลาง
4. เด็กชายสุรยุทธ์  ช้อนกระโทก
5. เด็กหญิงอัมรา  สรวงนอก
 
1. นางจินดา  ผินกลาง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขออบกลาง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  ยี่จอหอ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คินขุนทด
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิตชัย  แคกลาง
2. เด็กหญิงสุนภา  กล้าหาญ
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวณัฐวดี  ปานศรี
2. นางสาวศิริพรรณนิภา  พลกลาง
3. นางสาวสายฝน  กอพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
2. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  พลกรัง
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมลรุจี  มะสันเทียะ
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
10 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  ประจิตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมฉิม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงกิ่งกนก  แท่งทอง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สวยสด
6. เด็กหญิงจันทร์นภา   ผินกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ปานศรี
8. เด็กหญิงทักษิณา    ชนะกลาง
9. เด็กหญิงปัทมา    อยู่สูงเนิน
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกลาง
11. เด็กหญิงวันวิสา   พิมพ์กลาง
12. เด็กหญิงสมาพร   ไชย์มะเริง
13. เด็กหญิงสายฝน   กอพงษ์
14. เด็กชายไกรเกียรติ  ปัญญากาวิน
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
2. นางพรศรี    ควรขุนทด
3. นางวนิดา  สง่ากลาง
4. นางอมร  ควรขุนทด
5. นายอุดม  พิมพิ์กลาง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชมล  กอเผือกกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอเอื้อนกลาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วบุดดา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมั่นการ
4. เด็กหญิงสนธยา  พิมพ์กลาง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
6. เด็กหญิงเมล์เฉ่ง  ขอกั้นกลาง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิื
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวกุลสตรี  ปลื้มจันอัด
2. นางสาวปัทมา  อยู่สูงเนิน
3. นางสาวอภิญญา  ขอกั้นกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงอัครชา  มีศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ  ไกรศรี
2. นายเมธี  ไกรศรี