สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนนอก
 
1. นางจันทร์ศิริ  บัวผัน
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชิต  เพ็ญสุข
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขอกลาง
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตพงษ์  ระวิชัย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ศิลาดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กันยานิกรณ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  เสาโสงยาง
2. เด็กหญิงพิชญาภา   รอดวินิจ
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง