สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรธิดา  ทองอยู่
2. เด็กชายศิวกร  วงศ์มนัส
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
2. นางสาวเพ็ญผกา  บัววิชัยศิลป์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอริศรา  สินธุ
 
1. นายกรกิตติชัย  สุทธิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนทรรศน์  อยู่กลาง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  รอดวินิจ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินทิรา  ทองมา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทัศภูมิ  ไชยมาตร์
 
1. นายปริญญา  สังขรัตน์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงพรสิริ  เมืองมา
 
1. นางหทัยชนก  ทำสันเทียะ