สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายไพศาล  เดชวงศานุกูล
 
1. นายสุรชัย  ช่างเหล็ก
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พิรักษา
 
1. นางสาวกนกอร  ภักดีการ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอังศุฎา  บุญภักดี
2. เด็กหญิงอัมพร  คุ้มภัย
 
1. นายสุริยันต์  กลมเกลียว
2. นายไพศาล  พวงสมบัติ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิดา  อินนอก
2. เด็กหญิงอนุพร  กันงูเหลือม
 
1. นายสุริยันต์  กลมเกลียว
2. นายไพศาล  พวงสมบัติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิษา  เตชะวา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กลั่นกฤษ
 
1. นายสุริยันต์  กลมเกลียว
2. นายไพศาล  พวงสมบัติ