สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเสกฐา  อารีย์
 
1. นางรำไพ  พันธสูตร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  รามหริ่ง
3. เด็กหญิงอัมพร  ชัยพันธุ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปาคำสี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  มงคลรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  พันธสูตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิรประภา  สระแก้ว
 
1. นางรำไพ  พันธ์สูตร