สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายวรเมธ  พุฒนอก
 
1. นางสายลม  ไพศาลธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีคำภา
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภักดีนอก
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  หาญสงคราม
3. เด็กหญิงวิชุดา  สรสัมฤทธิ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
2. นายสิริศักดิ์  ขานพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรินทร์  นาภูรัตน์
2. เด็กชายสราวุฒิ  กุนอก
 
1. นายกำชัย  คำกอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธนวุฒิ  ดอนประดู่
2. เด็กชายธรรมนูญ  อินนอก
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์  ทองงูเหลือม
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชูวงศ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉิมนอก
5. เด็กหญิงแมวิกา  จงบวกกลาง
 
1. นางสมสุนันท์  กาศก้อง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เบ็ญกุล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีขาว
3. เด็กหญิงชนัฏดา  นาสะกาด
4. เด็กชายณัฐพล  เซียงนอก
5. เด็กหญิงนุจรีย์  ภักดีนอก
6. เด็กหญิงลลิตา  เดือนกลาง
7. เด็กชายศุภกิจ  จรมั่งนอก
8. เด็กหญิงสุพรรณา  ไม้โคกสูง
9. เด็กชายอดิศร  โคตรสมบัติ
10. เด็กชายเอกโยธิน  หงส์วิลัย
 
1. นางสมสุนันท์  กาศก้อง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  สนคงนอก
2. เด็กหญิงพรพิมล  ขอบใจกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์นอก
 
1. นายบัญชา  มุ่งอิงกลาง
2. นายศิริศักดิ์  ขานพิมาย
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  นอกตาจั่น
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กชายจตุพร  เซียงนอก
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เนตรกลาง
3. เด็กชายวีระพล  บองเพชร
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายกิตปกรณ์  ไหวพริบ
2. เด็กชายศรราม  รามพุทรา
3. เด็กชายอภิรักษ์  โตโคกสูง
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตโคกสูง
2. เด็กหญิงชไม่พร  คากลาง
3. เด็กหญิงเกศริน  อุรัมย์
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปภัสสร  อินทร์จอหอ
 
1. นายบัญชา  มุ่งอิงกลาง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุณนอก
2. เด็กหญิงนภาดล  จรมั่งนอก
3. เด็กหญิงสุนิดา  เซียงนอก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภัสสร  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ฉิมนอก
 
1. นายบัญชา  บุ่งอิงกลาง
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  พาดี
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามจันอัด
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  คล้ากลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัตนวิชัย
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายกฤษการ  อาสุ
2. เด็กชายนรากร  ชิดนอก
3. เด็กชายเจตริน  ผ่องแผ้ว
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  นาภูรัตน์
2. เด็กชายธีรพัตร์  ช้างงาม
3. เด็กชายสราวุฒิ  กุนอก
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
2. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิงชัย  พิทักษ์นอก
2. เด็กชายไชยวุฒิ  สารประเสริฐ
 
1. นายกำชัย  คำกอง
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  กุนอก
2. เด็กชายนพดล  กุนอก
3. เด็กชายอนันทวุฒิ  คำไทย
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายวิทวัตร  นอกตาจั่น
3. เด็กชายไพศาล  สงนอก
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 -    
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พุฒนอก
2. เด็กชายศตวรรษ  น่ารัก
3. เด็กหญิงโมรินทร์  กุนอก
 
1. นางรวีวรรณ  มีศิลป์
2. นางสาววรรณรัตน์  บุญหลาย