สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีคำภา
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เบ็ญกุล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีขาว
3. เด็กหญิงชนัฏดา  นาสะกาด
4. เด็กชายณัฐพล  เซียงนอก
5. เด็กหญิงนุจรีย์  ภักดีนอก
6. เด็กหญิงลลิตา  เดือนกลาง
7. เด็กชายศุภกิจ  จรมั่งนอก
8. เด็กหญิงสุพรรณา  ไม้โคกสูง
9. เด็กชายอดิศร  โคตรสมบัติ
10. เด็กชายเอกโยธิน  หงส์วิลัย
 
1. นางสมสุนันท์  กาศก้อง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภัสสร  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ฉิมนอก
 
1. นายบัญชา  บุ่งอิงกลาง