สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภักดีนอก
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  หาญสงคราม
3. เด็กหญิงวิชุดา  สรสัมฤทธิ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
2. นายสิริศักดิ์  ขานพิมาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์  ทองงูเหลือม
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชูวงศ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉิมนอก
5. เด็กหญิงแมวิกา  จงบวกกลาง
 
1. นางสมสุนันท์  กาศก้อง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  สนคงนอก
2. เด็กหญิงพรพิมล  ขอบใจกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์นอก
 
1. นายบัญชา  มุ่งอิงกลาง
2. นายศิริศักดิ์  ขานพิมาย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  นอกตาจั่น
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กชายจตุพร  เซียงนอก
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เนตรกลาง
3. เด็กชายวีระพล  บองเพชร
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตโคกสูง
2. เด็กหญิงชไม่พร  คากลาง
3. เด็กหญิงเกศริน  อุรัมย์
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุณนอก
2. เด็กหญิงนภาดล  จรมั่งนอก
3. เด็กหญิงสุนิดา  เซียงนอก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  พาดี
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามจันอัด
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  คล้ากลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัตนวิชัย
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  นาภูรัตน์
2. เด็กชายธีรพัตร์  ช้างงาม
3. เด็กชายสราวุฒิ  กุนอก
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
2. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิงชัย  พิทักษ์นอก
2. เด็กชายไชยวุฒิ  สารประเสริฐ
 
1. นายกำชัย  คำกอง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  กุนอก
2. เด็กชายนพดล  กุนอก
3. เด็กชายอนันทวุฒิ  คำไทย
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายวิทวัตร  นอกตาจั่น
3. เด็กชายไพศาล  สงนอก
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พุฒนอก
2. เด็กชายศตวรรษ  น่ารัก
3. เด็กหญิงโมรินทร์  กุนอก
 
1. นางรวีวรรณ  มีศิลป์
2. นางสาววรรณรัตน์  บุญหลาย