สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรชพร  อ่อนฉ่ำ
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดา  อุตส่างาน
2. เด็กหญิงนันธิดา  หวังข้อกลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปืนโก
 
1. นายพรชัย  คำหอม
2. นายสมเดช  เกตุนอก
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงพัชชานันท์  กามี
3. เด็กชายอนาวิล  หงษ์สอง
 
1. นายพิษณุ  คำมะปะนา
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กชายธนาธิป  สุมา
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ชิดนอก
3. เด็กชายโยธิน  เขือนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นางสาวสมหญิง  มาประสงค์
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจิรโชติ  นิชาญกลาง
2. เด็กชายสุริวัฒน์  ประวันเนย์
3. เด็กชายเฉลิมพล  จงกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นายพิษณุ  คำมะปะนา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาดา  ปืนโก
 
1. นายพิษณุ  คำมะปะนา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  เมืองกลม
3. เด็กชายวัชระพงษ์  กับหมื่นไวย์
 
1. นายพรชัย  คำหอม
2. นายสมโชค  แน่นพิมาย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.9 ทอง 4 1. เด็กชายจักกฤษ  จาดศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ประสารคุณ
3. เด็กชายสุทัศน์  หมอกโคกสูง
 
1. นายจักรกฤษณ์  กิตติปฤษฎา
2. นายสมเดช  เกตุนอก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  โสนรินทร์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ชิดนอก
3. เด็กชายธวัชชัย  ดอกทะยอย
4. เด็กหญิงนุชรี  บุญนอก
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ภู่นอก
6. เด็กหญิงสุภาณี  ทองอาจ
 
1. นางlสุภา  บุญรอด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทองดอนบม
3. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรทัศน์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายวิจารณ์  ชอมกระโทก
 
1. นายจักรกฤษณ์  กิตติปฤษฎา
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีนอก
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  เฉยชอบ
3. เด็กหญิงอารยา  พรมกลาง
 
1. นางสาวจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ฉัตรฉาย
2. เด็กหญิงสุภาดา  นักรบ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสุจิตรา  บุญวิจิตร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขอแรงกลาง
2. เด็กชายกัณฐิกา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงสิเรียม  จงกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นางสาวสุภา  บุญรอด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธราธร  เสนพันธ์
2. เด็กชายรัฐพล  อินทร์นอก
3. เด็กชายศุภกิจ  ฉิมพลี
4. เด็กชายอภิเดช  ขำนอก
5. เด็กชายอมรเทพ  โนวังหาร
6. เด็กชายอังศุธร  ดอนประดู่
 
1. นายจักรกฤษณ์  กิตติปฤษฏา
2. นายสมโชค  แน่นพิมาย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามรินทร์  มีแย้มภัก
2. เด็กหญิงสริญญา  คำนอก
3. เด็กชายเพ็ญนภา  อินทร์กาย
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ปืนโก
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แผนโคกสูง
 
1. นายพิษณุ  คำมะปะนา
2. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  ขะนอก
2. เด็กหญิงศรีไพร  จงเพิ่มกลาง
 
1. นายพิษณุ  คำมะปะนา
2. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี