สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรชพร  อ่อนฉ่ำ
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดา  อุตส่างาน
2. เด็กหญิงนันธิดา  หวังข้อกลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปืนโก
 
1. นายพรชัย  คำหอม
2. นายสมเดช  เกตุนอก