สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประจิต
2. เด็กหญิงอรทัย  ชัยบาล
3. เด็กหญิงอาทิสา  ศรเดช
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์
2. นางวันวิสาข์  โยงไธสง
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายวิจิตร  ชูวังวัด
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายก่อพงษ์  ช้างสาร
2. เด็กชายภูผา  ปุลา
3. เด็กชายศุภวุฒิ  ภาระดี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์
2. นางวันวิสาข์  โยงไธสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรฤดี  ชาวสวน
 
1. นางวันวิสาข์  โยงไธสง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประจิต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประจิต
3. เด็กหญิงวิจิตรา   ชูวังวัด
4. เด็กหญิงอรฤทัย   ชัยบาล
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์
2. นางวันวิสาข์  โยงไธสง