สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประจิต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประจิต
3. เด็กหญิงวิจิตรา   ชูวังวัด
4. เด็กหญิงอรฤทัย   ชัยบาล
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์
2. นางวันวิสาข์  โยงไธสง