สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันดาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนอก
3. เด็กหญิงภีรพร  ใบกลางคอน
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียงสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ตรวจนอก
 
1. นางชุติอร  ราชตราชู
2. นางรัชนีภรณ์  ธนะไชย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทค์สวย
 
1. นางรัชนีภรณ์  ธนะไชย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  มุ่งแถมกลาง
 
1. นางรัชนีภรณ์  ธนะไชย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุลีพร  พิรักษา
3. เด็กหญิงสุนิตา  ปรึกมะเริง
 
1. นางชุติอร  ราชตราชู
2. นายรัชนีภรณ์  ธนะไชย
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรันธนิน  เค้ากลาง
2. เด็กชายบัณฑิต  ศรีนอก
3. เด็กชายอัฐพล  นพจั่นทึก
 
1. นางบรรจง  พิมพ์สระเกษ
2. นางพชรมน  สินประกอบ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ชูเนตร
 
1. นางเบญจมาภรณ์  พวงสมบัติ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายศรีรัตน์  หมั่นคง
 
1. นางรัชนีภรณ์  ธนะไชย
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธรากร  ศรีนอก
 
1. นางบรรจง  พิมพ์สระเกษ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงละมัย  นามนอก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คุงดิน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายภูธเนศ  ขุนสร้อย
 
1. นางชุติอร  ราชตราชู
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายมงคล  สุขการ
 
1. นางสาวเนตรนภา  พุงไธสง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  พลหาญ
 
1. นางพชรมน  สินประกอบ
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกษมา  ช่างพะเนาว์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คุงดิน