สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณิภา  หวังแนวกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไกรสร  พรมเสน
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันทะกัน
2. นางสาวนิสรา  ทิศรักษ์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทิพย์วันนา
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายอนุสรณ์  ทองดีนอก
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  ปะทิทัง
2. เด็กหญิงอริสา  บุญมา
3. เด็กชายอำภา  คำภารี
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายอนุสรณ์  ทองดีนอก
 
5 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 - - - 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  สิงสา
2. เด็กชายวรพจน์  ทองดีนอก
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แคนสิงห์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  เป้ามะโน
5. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสมรส
 
1. นายธนบดี  ไชยศรี
2. นางแขไข  บุญไสย์
 
6 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงฤทธิ์  นาประจักษ์
2. เด็กหญิงอริศราภรณ์   พิมเสน
 
1. นางแขไข  บุญไสย์
2. นายไพโรจน์  จำปาเรือง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประภาษร
2. เด็กหญิงศจีรัตน์  มาวัน
3. เด็กหญิงอำพร  พรมเสน
 
1. นางสาวพรรณาลักษณ์  เกตุนอก
2. นางศิริธรณ์  ไชยศรี