สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  สนธิรักษ์
 
1. นางเพ็ญโฉม  จั่นโพล้ง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มีศิลป์
 
1. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สนตาเถร
 
1. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรพีำรรณ  แสงศรี
 
1. นางสรรเสริญ  ภิมุขมาตยา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายยศภัทร  วงศ์ศิลา
 
1. นางสรรเสริญ  ภิมุขมาตยา
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณานนท์  เกิดโมลี
2. เด็กชายพลากร  ศรียะนัย
3. เด็กชายภัทรภพ  ปลาโพธิ์
 
1. นางทองมี  บุญศิริ
2. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายบุญทวี  คมกลาง
2. เด็กชายวิมล  บัวกระโทก
 
1. นางสาวทองมี  อินัง
2. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อู่ทองหลาง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองดีนอก
3. เด็กหญิงปฐมพร  บุญเอก
4. เด็กหญิงประคอง  แท่นทอง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  พิรักษา
6. เด็กหญิงระวีวรรณ  ทาทอง
7. เด็กหญิงวิไลวัลย์  คบกลาง
8. เด็กหญิงศิริวดี  เรืองศิริ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงประดับ
10. เด็กหญิงใต้ฟ้า  กระจายพันธ์
 
1. นางปรานอม  ระบำโพธิ์
2. นางระวีวรรณ  มนูญศักดิ์
3. นางสุมาลี  พันธุ์เสนีย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญทวี  คบกลาง
2. เด็กชายสุดเขต  พิรักษา
 
1. นายวินัย  กาวนอก
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทักษ์ดนัย  ทวดกลาง
 
1. นายสมพงษ์  ระบำโพธิ์
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เฉลี่ยกลาง
 
1. นายสมพงษ์  ระบำโพธิ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายบุญส่ง  คิดถูก
2. เด็กชายพันธภูมิ  ภักดีนอก
3. เด็กชายสถาพร  ไหวพริบ
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายตะวัน  ชำนินอก
2. เด็กชายปราการ  เฉลี่ยกลาง
3. เด็กชายวินัย  แสวงนอก
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นางสาวกิ่งดาว  ด่านนอก
2. นางสาวจริยา  สุขสนวน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เชียงคาน
4. นายอัษฎาวุฒิ  เฉียงกลาง
5. นายเศกสิทธิ์  แสงศรี
6. นางสาวแคทรียา  ทองพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
2. นางอุทัย  ศรีนอก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลสงคราม
2. เด็กหญิงวาสนา  ชิดนอก
3. เด็กหญิงวิชุดา  สิทธิ์บุญดี
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนนอก
2. เด็กชายธนายุทธ  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  แท่นนอก
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก