สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สนตาเถร
 
1. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรพีำรรณ  แสงศรี
 
1. นางสรรเสริญ  ภิมุขมาตยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อู่ทองหลาง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองดีนอก
3. เด็กหญิงปฐมพร  บุญเอก
4. เด็กหญิงประคอง  แท่นทอง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  พิรักษา
6. เด็กหญิงระวีวรรณ  ทาทอง
7. เด็กหญิงวิไลวัลย์  คบกลาง
8. เด็กหญิงศิริวดี  เรืองศิริ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงประดับ
10. เด็กหญิงใต้ฟ้า  กระจายพันธ์
 
1. นางปรานอม  ระบำโพธิ์
2. นางระวีวรรณ  มนูญศักดิ์
3. นางสุมาลี  พันธุ์เสนีย์