สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  สนธิรักษ์
 
1. นางเพ็ญโฉม  จั่นโพล้ง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายตะวัน  ชำนินอก
2. เด็กชายปราการ  เฉลี่ยกลาง
3. เด็กชายวินัย  แสวงนอก
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก