สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มีศิลป์
 
1. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณานนท์  เกิดโมลี
2. เด็กชายพลากร  ศรียะนัย
3. เด็กชายภัทรภพ  ปลาโพธิ์
 
1. นางทองมี  บุญศิริ
2. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญทวี  คบกลาง
2. เด็กชายสุดเขต  พิรักษา
 
1. นายวินัย  กาวนอก
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทักษ์ดนัย  ทวดกลาง
 
1. นายสมพงษ์  ระบำโพธิ์
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เฉลี่ยกลาง
 
1. นายสมพงษ์  ระบำโพธิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายบุญส่ง  คิดถูก
2. เด็กชายพันธภูมิ  ภักดีนอก
3. เด็กชายสถาพร  ไหวพริบ
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นางสาวกิ่งดาว  ด่านนอก
2. นางสาวจริยา  สุขสนวน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เชียงคาน
4. นายอัษฎาวุฒิ  เฉียงกลาง
5. นายเศกสิทธิ์  แสงศรี
6. นางสาวแคทรียา  ทองพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
2. นางอุทัย  ศรีนอก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลสงคราม
2. เด็กหญิงวาสนา  ชิดนอก
3. เด็กหญิงวิชุดา  สิทธิ์บุญดี
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนนอก
2. เด็กชายธนายุทธ  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  แท่นนอก
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก