สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศูนย์กลาง
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กองนอก
 
1. นางสมร  คารพุทรา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เปลกระโทก
2. เด็กชายศรัญญู  ดียิ่ง
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางสมร  คำเทียนทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ภูวงศ์
 
1. นางสาวภัทรกร  ภูวงศ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเรณู  จิตกลาง
 
1. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์