สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพรดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  ธรรมดา
3. เด็กหญิงปิยดา  มาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวิชุตา  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  โภคาเทพ
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางสุภาวดี  คุณโคตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวมพลพรมราช
2. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมดา
3. เด็กหญิงสุชาดา  เฟื่องนคร
4. เด็กหญิงอัมราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
5. เด็กหญิงเปมิกา  หนูนอก
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางสุภาวดี  คุณโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญวรรณ
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  เจริญวรรณ
3. เด็กหญิงพรศิตา  ดียิ่ง
4. เด็กชายวัชรากร  เทียไธสง
5. เด็กหญิงสิรินทรา  กองนอก
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางสมร  คำเทียนทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจงกลรัตน์  การบรรจง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญทองยังสุข
3. เด็กชายนพนัย  ณรงค์นอก
4. เด็กชายศรัณย์  อินทร์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริวลัยลักษณ์  ภาคกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์กา
2. เด็กชายธีรวัต  หมอยา
3. เด็กชายปฐวี  ศรีนอก
4. เด็กชายอัครพล  แผนจบก
5. เด็กหญิงอโนมา  นาเรียงรัตน์
 
1. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นางสาวสมพร  ทองสวย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ณรงค์นอก
2. เด็กชายวงศกร  โพโทเดิม
 
1. นางณิภาภรณ์  คำพิมาน
2. นางเสงี่ยม  วิเชียร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมอสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หมอยา
 
1. นางณิภาภรณ์   คำพิมาน
2. นางเสงี่ยม  วิเชียร
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยสุดา  เสือกระสัง
2. เด็กหญิงอรทัย  เพ็ชรใสย์
 
1. นางสาวภัทรกร  ภูวงศ์
2. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  ภักดีนอก
 
1. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ตีบกลาง
2. เด็กชายพิสิฐ  นาคมณี
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
2. เด็กชายพิชัย  ชิดนอก
 
1. นางสาวภัทรภร  ภูวงศ์
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศูนย์กลาง
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กล้ากลาง
2. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ประจันทร์กลาง
 
1. นางณิภาภรณ์  คำพิมาน
2. นางเสงี่ยม  วิเชียร
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ประจิต
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  สุกใส
3. เด็กหญิงอรทัย  เพ็ชรใสย์
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
2. นางสมร  คำเทียนทอง
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  พลไชโย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ