สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญรดา  กุดนอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
3. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์ทอง
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายศิลา  มอมขุนทด
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริณดา  เจริญพร
2. เด็กหญิงวราคณา  ขันผักแว่น
3. เด็กหญิงอนงนาฎ  ศรีนอก
 
1. นางจริยาภรณ์  ออกมา
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายจิราพร  มอมขุนทด
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ขันผักแว่น
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วไพฑูรย์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ด้วงชื่น
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายปิยะ  ดอกกลาง
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  ร้อยกอง
2. เด็กชายนันธวัช  คลังสมบัติ
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นางสาวศิริพร  แคนหนอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  โคตะมา
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ศรีนอก
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายศิลา  มอมขุนทด
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กชายพานิภัค  ฝีมือสาร
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พรมจันทึก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พิลาลี
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายศิลา  มอมขุนทด