สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  พวงกลาง
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
 
1. นางชนิดา  พันธุ์ดี
2. นางประสพสุข  คชลัย
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลับสาร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วระวัง
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางอรุณ  หลงเทพอรชุน
2. นางเสน่ห์  เกียรปุรุ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธาดา  ปัญญา
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
3. เด็กหญิงอธิชา  จันทร์สว่าง
 
1. นางชนิดา  พันธุ์ดี
2. นางพิสมัย  เสือกำปัง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรชวัล  ไกรมณี
2. เด็กชายพรชัย  จันทร์กลาง
3. เด็กชายอนุรักษ์ฺ  บุญใหญ่
 
1. นางประสพสุข  คชลัย
2. นางพิสมัย  เสือกำปัง