สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  พวงกลาง
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
 
1. นางชนิดา  พันธุ์ดี
2. นางประสพสุข  คชลัย
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธาดา  ปัญญา
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
3. เด็กหญิงอธิชา  จันทร์สว่าง
 
1. นางชนิดา  พันธุ์ดี
2. นางพิสมัย  เสือกำปัง