สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษณ์สกุล   โตสนั่น
 
1. นายทศพล   ศรีสัตยานุกูล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 11 1. นายนันทวัฒน์   การบรรจง
 
1. นางวงเดือน    แสงทองสี
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนพชัย  นุ่มชินวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนก   คุมโพธิ์
3. เด็กหญิงโสภิดา   บุญนอก
 
1. นางสาวอรณิชา   สุมนนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลินรนา   ศิริหมั่น
 
1. นางสาวสุดามาส   สมบัติสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ยอดปราสาท
 
1. นางนาฏสุดา    พงษ์ศิริจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายวนิดา    วิชิต
 
1. นางสาวพรทิพย์   อุ้ยนอก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิษา   วิชิต
 
1. นางสาวสุดามาส    สมบัติสวัสดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารนา   นุ่มชินวงศ์
 
1. นางสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์