สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษณ์สกุล   โตสนั่น
 
1. นายทศพล   ศรีสัตยานุกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนพชัย  นุ่มชินวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนก   คุมโพธิ์
3. เด็กหญิงโสภิดา   บุญนอก
 
1. นางสาวอรณิชา   สุมนนอก