สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายมานะพล   อนันต์
 
1. นางอรอนงค์   ธุระแสง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสมฤดี  หักทะเล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวธนาลักษณ์  เวทย์จรัส
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรี  วิริยะกุล
 
1. นางวิริยา  กุดหินนอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพัชรี   วิริยะกุล
 
1. นางวิริยา    กุดหินนอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงทินรัตน์   นิ่มกลาง
2. เด็กหญิงสุนิตา   พรมบุตร
 
1. นางวิริยา   กุดหินนอก