สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรดา   มาคำ
 
1. นางพจนีย์   มนูญญโสภิต
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรวรรณ   สวนหลวง
 
1. นางพจนีย์   มนูญญโสภิต
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญรดา  ภักดีแก้ว
 
1. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฏฐภัทร    วรรณศิริ
2. เด็กหญิงดวงเดือน    ช้างทอง
3. เด็กหญิงลักษณา    ขอน้อมกลาง
4. เด็กหญิงวันวิสาข์   หวังเย็นกลาง
5. เด็กหญิงอรวรรณ   สวนหลวง
 
1. นางพรรณี    หมั่นกิจ
2. นางวราภรณ์    ชำนาญนาค
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสตรา   ธรรมวัด
 
1. นางทัศนีย์   มะปะโม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72.3 เงิน 10 1. เด็กชายจารุวรรณ    วงษา
2. เด็กหญิงจิณณรัตน์    กุนอก
3. เด็กหญิงจีรนุช  รอดวินิจ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชาตินอก
5. เด็กหญิงฐิติมา    เทียนทอง
6. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    สมดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศิลา
8. เด็กหญิงนิตยา    ศรีนอก
9. เด็กหญิงพัชรินทร์   หว่างแสง
10. เด็กหญิงพิยาดา   พิสันเทียะ
11. เด็กหญิงรัชนีกร   หนูหล่า
12. เด็กหญิงวารินทร์  เชียงเครือ
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์   นิดน้อย
14. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลจันทร์
15. เด็กหญิงสุภาวดี    ขันธเวช
 
1. นางพรรณทิพา    แดนไธสง
2. นางภคพร   โตนอก
3. นายสิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ
4. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   จันทร์เต็ม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ครผก
 
1. นาย ศิริชัย   มะปะโม
2. นายอภิศักดิ์   ชมภูวิเศษ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิง อรวรรณ    สวนหลวง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ช้างทอง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์   ชมภูวิเศษ
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิภาพร   โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงอริสา   ขอยึดกลาง
 
1. นางพจนีย์   มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ผิวผาย
 
1. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย   ชำนาฐกุล
2. เด็กชายปราโทย์   พนมใหญ่
3. เด็กชายสุรศักดิ์    ภักดีแก้ว
 
1. นายภคพร  โตนอก
2. นายมนุษย์   มนูญศักดิ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายพัชรวิทย์   ปาปะเก
 
1. นางวีระวรรณ   สืบม่วงไทย
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ประกอบเก้า
 
1. นายพจนีย์   มนูญญโสภิต
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลักษณา   ขอน้อมกลาง
 
1. นางพจนีย์   มนูญญโสภิต
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญวิทย์    ขำนอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ไทยพร้อม
3. เด็กชายธนพล   ชาตินอก
 
1. นางทัศนีย์  มะปะโม
2. นายศิริชัย   มะปะโม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชุติพงษ์    ธันยาหาร
2. เด็กชายณตพงษ์   ไทยพร้อม
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ไกลกลาง
2. เด็กหญิงศุภนิดา   คำดี
3. เด็กหญิงอริษา    ขอยึดกลาง
 
1. นางสาวพรรณี   หมั่นกิจ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์   ชุยรัมย์
2. เด็กชายวีระศักดิ์   คำนอก
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุพงษ์   ชุยรัมย์
2. เด็กชายวีระศักดิ์   คำนอก
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพงษ์   ธันยาหาร
2. เด็กชายณตพงษ์    ไทยพร้อม
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคุณากร  ปริวัน
2. เด็กชายภูวดล  ธรรมวัติ
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ประกอบเก้า
2. เด็กหญิงขจรศักดิ์  พรมนอก
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ศิริหมั่น
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โกสูงเนิน
5. เด็กชายวีระชัย    เพชรนอก
6. เด็กชายศักดิ์ดา    ไชยหานิจ
7. เด็กชายศุภชัย    แก้ววันทา
8. เด็กชายเดชนรินทร์   บุญไทย
 
1. นางนายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
2. นายมนุษย์   มนูญศักดิ์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภาพรรณ   จันทะกล
2. เด็กหญิงพิยดา   ภักดีนอก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    นิ่มละมูล
 
1. นางสาวจรัญญา   ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   มูลนิคม
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองยอด  ทองยอด
3. เด็กหญิงนุจรินทร์   เชียงเครือ
 
1. นางพจนีย์    มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายฐานิต   ปาปะเก
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   มาตรนอก
 
1. นางสาวจรัญญา   ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร    เพ็ชรจอหอ
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร  เพ็ชจจอหอ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4    
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 8    
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 -