สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญรดา  ภักดีแก้ว
 
1. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิภาพร   โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงอริสา   ขอยึดกลาง
 
1. นางพจนีย์   มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคุณากร  ปริวัน
2. เด็กชายภูวดล  ธรรมวัติ
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4