สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฏฐภัทร    วรรณศิริ
2. เด็กหญิงดวงเดือน    ช้างทอง
3. เด็กหญิงลักษณา    ขอน้อมกลาง
4. เด็กหญิงวันวิสาข์   หวังเย็นกลาง
5. เด็กหญิงอรวรรณ   สวนหลวง
 
1. นางพรรณี    หมั่นกิจ
2. นางวราภรณ์    ชำนาญนาค
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72.3 เงิน 10 1. เด็กชายจารุวรรณ    วงษา
2. เด็กหญิงจิณณรัตน์    กุนอก
3. เด็กหญิงจีรนุช  รอดวินิจ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชาตินอก
5. เด็กหญิงฐิติมา    เทียนทอง
6. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    สมดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศิลา
8. เด็กหญิงนิตยา    ศรีนอก
9. เด็กหญิงพัชรินทร์   หว่างแสง
10. เด็กหญิงพิยาดา   พิสันเทียะ
11. เด็กหญิงรัชนีกร   หนูหล่า
12. เด็กหญิงวารินทร์  เชียงเครือ
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์   นิดน้อย
14. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลจันทร์
15. เด็กหญิงสุภาวดี    ขันธเวช
 
1. นางพรรณทิพา    แดนไธสง
2. นางภคพร   โตนอก
3. นายสิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ
4. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   จันทร์เต็ม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ครผก
 
1. นาย ศิริชัย   มะปะโม
2. นายอภิศักดิ์   ชมภูวิเศษ
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ผิวผาย
 
1. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชุติพงษ์    ธันยาหาร
2. เด็กชายณตพงษ์   ไทยพร้อม
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพงษ์   ธันยาหาร
2. เด็กชายณตพงษ์    ไทยพร้อม
 
1. นายสิทธิศักดิ์   กองสุวรรณ
2. นายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภาพรรณ   จันทะกล
2. เด็กหญิงพิยดา   ภักดีนอก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    นิ่มละมูล
 
1. นางสาวจรัญญา   ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายฐานิต   ปาปะเก
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   มาตรนอก
 
1. นางสาวจรัญญา   ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร    เพ็ชรจอหอ
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 8