สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสตรา   ธรรมวัด
 
1. นางทัศนีย์   มะปะโม
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย   ชำนาฐกุล
2. เด็กชายปราโทย์   พนมใหญ่
3. เด็กชายสุรศักดิ์    ภักดีแก้ว
 
1. นายภคพร  โตนอก
2. นายมนุษย์   มนูญศักดิ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายพัชรวิทย์   ปาปะเก
 
1. นางวีระวรรณ   สืบม่วงไทย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ประกอบเก้า
2. เด็กหญิงขจรศักดิ์  พรมนอก
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ศิริหมั่น
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โกสูงเนิน
5. เด็กชายวีระชัย    เพชรนอก
6. เด็กชายศักดิ์ดา    ไชยหานิจ
7. เด็กชายศุภชัย    แก้ววันทา
8. เด็กชายเดชนรินทร์   บุญไทย
 
1. นางนายอภิศักดิ์  ชมภูวิเศษ
2. นายมนุษย์   มนูญศักดิ์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   มูลนิคม
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองยอด  ทองยอด
3. เด็กหญิงนุจรินทร์   เชียงเครือ
 
1. นางพจนีย์    มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์   ชำนาญนาค
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร  เพ็ชจจอหอ