สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวิษณุ   ระยาย้อย
 
1. นายชุมพล   จำปามูล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   นะวะสด
 
1. นางสาวปทุมมาศ  อภิเมธีธำรง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์   รวยสัยเทียะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   สุ่มมาตร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ไพรอุบล
2. เด็กชายนาคินทร์   บ้วนนอก
3. เด็กชายอดิเทพ   หาญเชิด
 
1. นายสุวรรณ    ชัยวงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรัญญา   เรียกกลาง
 
1. นางอุลัยพร   ดงหงษ์