สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์   รวยสัยเทียะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   สุ่มมาตร์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ไพรอุบล
2. เด็กชายนาคินทร์   บ้วนนอก
3. เด็กชายอดิเทพ   หาญเชิด
 
1. นายสุวรรณ    ชัยวงศ์