สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ห่วงยวนกลาง
 
1. นางมัทติกา   ไทยประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดา    ชนะชัย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีสุขกลาง
 
1. นางเอมอร   ยศกระโทก
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนภัทร   จันทพาร
2. เด็กหญิงพรศิวะ    สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
3. เด็กหญิงมาลิสา  ยิ่งนอก
 
1. นางมัทติกา   ไทยประเสริฐ
2. นางเอมอร   ยศกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญตวง   จันดาวงศ์
2. เด็กชายศรรัก    คดพะเนาว์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชโนนสังข์
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงนภัสสร ยิ่งนอก   ยิ่งนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชดนนสังข์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา    ปัญญา
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์   จิรานุวัฒน์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์    สุขศรีพะเนา
4. เด็กชายปรัชญา   ทองชุม
5. เด็กชายอัมฤทธิ์    คำพันธ์
 
1. นางวิรวรรณ   พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์   จัดนอก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณศิริ   สายขุนทด
 
1. นางรวิวรรณ   พวงสมบัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร   ชนะชัย
2. เด็กหญิงพิยดา   รามะเริง
 
1. นางอุบลรัตน์   จัดนอก
2. นางอุลดา   วงวาลย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติภูมิ    ยิ่งนอก
2. เด็กหญิงปิ่นมุข   สุขศรีพะเยา
 
1. นางอุบลรัตน์   จัดนอก
2. นางอุลดา   วงวาลย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมผกา   ลำไธสง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    สรนอก
3. เด็กหญิงสุพัตรา   รักษ์สุจริต
 
1. นาง วิศิษฏ์    หอมยวนจิตร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนัสชนก   นรินทร์นอก
 
1. นางมัทติกา    ไทยประเสริฐ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรพงษ์    คิดรอบ
2. เด็กหญิงอทิตา    ทวนมะเริง
 
1. นายธีรยุทธ    เรืองเรื่อ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร    จันทนะมนตรี
2. เด็กหญิงศิราพร  ยิ้มกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ยิ่งนอก
 
1. นางสุรพัศ   แก้ววงษา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐกานย์    กล้าหาญ
2. เด็กชายวุทธิชัย   ยิ่งนอก
 
1. นายธีรยุทธ    เรืองเรื่อ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา   บารมี
2. เด็กชายถิรวัฒน์   ยิ่งนอก
3. เด็กหญิงธารารัตน์   เกตุอยู่
4. เด็กชายน้องป๊อบ   ประโมศรี
5. เด็กหญิงน้ำฝน    บุญนอก
6. เด็กชายวัชระ   คงสีดา
7. เด็กหญิงสุพรรณี    พิรักษา
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ยิ่งนอก
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นายสมัคร   ยศกระโทก