สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์   หมั่นการ
2. เด็กหญิงมีนา   มูลจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตตา    ขอเชื่อกลาง
 
1. นางจันทรา    เชื่อมพงษ์
2. นางสาวอัจฉรา   คงนอก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชัญญา   หาญกล้า
2. เด็กชายอัฐชัย  ทานอก
 
1. นางสาววนิดา   ถาวจัตุรัส
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรัชโยธิน   เพ็งจันทา
 
1. นางประทุม   กล้าหาญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายขจรชัย   โตเทียม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   มูลจันทร์
3. เด็กชายพงศธร   เร่งร้อน
4. เด็กชายภิรมย์    ไหวพริบ
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์   พิมวงศ์
6. เด็กชายสมชัย  หมั่นการ
 
1. นายศิริชาต  คุ้มสุวรรณ
2. นายสมชาย   เพ็งจันทา
3. นางสาวเพียงนภา  ถาวจัตุรัส
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญา   หาญกล้า
2. เด็กชายทศพร   งามงอน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จันทร์วรรณะ
4. เด็กหญิงปรารถนา    เยื่องเสือ
5. เด็กชายรัชโยธิน   เพ็งจันทา
6. เด็กชายศุภวัฒน์   ครุฑธาโรจน์
7. เด็กชายอภิชาติ   ขอยึดกลาง
8. เด็กชายอัฐชัย   ทานอก
 
1. นายศิริชาต  คุ้มสุวรรณ
2. นายสมชาย  เพ็งจันทา
3. นางสาวเพียงนภา   ถาวจัตุรัส