สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์   หมั่นการ
2. เด็กหญิงมีนา   มูลจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตตา    ขอเชื่อกลาง
 
1. นางจันทรา    เชื่อมพงษ์
2. นางสาวอัจฉรา   คงนอก