สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญา   หาญกล้า
2. เด็กชายทศพร   งามงอน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จันทร์วรรณะ
4. เด็กหญิงปรารถนา    เยื่องเสือ
5. เด็กชายรัชโยธิน   เพ็งจันทา
6. เด็กชายศุภวัฒน์   ครุฑธาโรจน์
7. เด็กชายอภิชาติ   ขอยึดกลาง
8. เด็กชายอัฐชัย   ทานอก
 
1. นายศิริชาต  คุ้มสุวรรณ
2. นายสมชาย  เพ็งจันทา
3. นางสาวเพียงนภา   ถาวจัตุรัส