สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุรพร   ประกอบแก้ว
 
1. นางฐิตินันท์   สุวรรณัง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอัสนี   ข้องนอก
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเจษฎากร   แนมกระโทก
 
1. นางสาววิไลพร    หอยตะคุ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายวรพจน์   กอหญ้ากลาง
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามนะวะ
2. เด็กหญิงนิฐินันท์   แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงสุวิตา    สีสุวอ
 
1. นายณัฐพัชร   คำศรี
2. นางสาวบุณยอร   ศิริปวรฉัตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายสมภพ  สมอไพร
2. เด็กชายสรธัญ  ศรีวัฒนพงษ์
 
1. นายณัฐพัชร  คำศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีศิลป์
2. เด็กชายภูธเนศร์  ท้าวนอก
 
1. นายณัฐพัชร  คำศรี
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภาพร    มาพัฒน์
 
1. นางขวัญนภา   เวชกร
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพล    ยอดนอก
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงประภาพร  มาพัฒน์
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เสาโมกข์
 
1. นางขวัญนภา   เวชกร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คูณศึกษา
2. เด็กชายอริยะ   รักษ์สุจริต
3. เด็กหญิงเปรมกมล    สุขเผือ
 
1. นางฐิตินันท์   สุวรรณัง
2. นายประสพ   เพชรก้อน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายวัชกร   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงศุภศิริ    จีบโพธิ์
3. เด็กหญิงสศิธร   การบรรจง
 
1. นางฐิตินันท์   สุวรรณัง
2. นายประสพ   เพชรก้อน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุ   ลานอก
2. เด็กชายปกรณ์    บุญพูน
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง
2. นายวิไลพร   หอยตะคุ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรเทพ   พิรักษา
2. เด็กชายสราวุฒิ    รอดวินิจ
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภาพร   พลอยงาม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   กุนอก
3. เด็กชายสุนิตา  พรมบุตร
 
1. นางสาวธนาลักษณ์    เวทย์จรัส
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายสิทธิพร    สรรณประเขา
 
1. นางวิไลวัลย์   ชมภูวิเศษ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณรินทร์   บุญภักดี
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิตติพันธุ์   โพธิ์สำนัก
2. เด็กหญิงมนัสวี   โนนโพธิ์
 
1. นายณัฐพัชร   คำศรี
2. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรสุดา   สุดฉาย
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง