สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอัสนี   ข้องนอก
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเจษฎากร   แนมกระโทก
 
1. นางสาววิไลพร    หอยตะคุ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิตติพันธุ์   โพธิ์สำนัก
2. เด็กหญิงมนัสวี   โนนโพธิ์
 
1. นายณัฐพัชร   คำศรี
2. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรสุดา   สุดฉาย
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง