สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรเทพ   พิรักษา
2. เด็กชายสราวุฒิ    รอดวินิจ
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายสิทธิพร    สรรณประเขา
 
1. นางวิไลวัลย์   ชมภูวิเศษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณรินทร์   บุญภักดี
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ