สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามนะวะ
2. เด็กหญิงนิฐินันท์   แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงสุวิตา    สีสุวอ
 
1. นายณัฐพัชร   คำศรี
2. นางสาวบุณยอร   ศิริปวรฉัตร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คูณศึกษา
2. เด็กชายอริยะ   รักษ์สุจริต
3. เด็กหญิงเปรมกมล    สุขเผือ
 
1. นางฐิตินันท์   สุวรรณัง
2. นายประสพ   เพชรก้อน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายวัชกร   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงศุภศิริ    จีบโพธิ์
3. เด็กหญิงสศิธร   การบรรจง
 
1. นางฐิตินันท์   สุวรรณัง
2. นายประสพ   เพชรก้อน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุ   ลานอก
2. เด็กชายปกรณ์    บุญพูน
 
1. นายมานพ   มาตย์วังแสง
2. นายวิไลพร   หอยตะคุ