สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   บรรจง
 
1. นางณภัทร    ประถมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   เพ็ชรสร
 
1. นางบุญชื่น   เหลื่อมทองหลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูธร
2. เด็กหญิงนวลฉวี   เติมขุนทด
3. เด็กหญิงนุชภา   ชูหมื่นไวย์
4. เด็กหญิงพรลภัส    รอดวินิจ
5. เด็กหญิงอรปรียา    ฉิมนอก
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
2. นางเกียรติยาภา   ทองดีนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณภัทร    เติมขุนทด
2. เด็กหญิงศริษฐา   เพ็ชรสร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุนทรบูรณ์
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   การบรรจง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์   คเชนทร์เชื้อ
 
1. นางบุญชื่น    เหลื่อมทองหลาง
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล   จงบวกกลาง
2. เด็กหญิงสุนิสา    อัตถาวร
3. เด็กหญิงอารียา   ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางเกียรติยาภา   ทองดีนอก
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร   ประทุมวิง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    เกิดเดช
2. เด็กหญิงเบญญาภา   เกาะสังข์
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
2. นางนิศาชล   บรรจงเจริญ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกาย   โตเอี่ยม
2. เด็กชายจักกฤษณ์   จงบวก
3. เด็กหญิงมนัสวี    สุภาวณิชย์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางบุญชื่น   เหลื่อมทองหลาง
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   เติมขุนทด
2. เด็กหญิงนิตยา   ชดจะโป๊ะ
3. เด็กชายศักดิ์มณี   อุดมพงษ์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษบา   สีดาชมภู
 
1. นางบุญชื่น  เหลื่อมทองหลาง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะดา   เชิญขุนทด
2. เด็กหญิงวีวรรณ   ปะจิระฆัง
3. เด็กหญิงศรัญญา   แชจอหอ
 
1. นางนิศาชล    บรรจงเจริญ
2. นางสาวเกศราภรณ์   โพธิ์เข็ม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิลุน   ทองดีนอก
2. เด็กหญิงยุพา    ก้านทองหลาง
3. เด็กหญิงอรษา    รามวิชัย
 
1. นางนิศาชล    บรรจงเจริญ
2. นางสาวเกศราภรณ์   โพธิ์เข็ม
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    สุดชา
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 14 1. เด็กชายธีรภัทร    อินพร
2. เด็กชายภูวเดช สีดาชมภู  สีดาชมภู
3. เด็กชายอภิสิทธิ   อินทร์ศรี
 
1. นางฐิตารีย์    วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ปุตระเศรณี
2. เด็กชายปิยวัฒน์   การบรรจง
3. เด็กชายเจษฎา   สินทสิทธิ์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ