สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูธร
2. เด็กหญิงนวลฉวี   เติมขุนทด
3. เด็กหญิงนุชภา   ชูหมื่นไวย์
4. เด็กหญิงพรลภัส    รอดวินิจ
5. เด็กหญิงอรปรียา    ฉิมนอก
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
2. นางเกียรติยาภา   ทองดีนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณภัทร    เติมขุนทด
2. เด็กหญิงศริษฐา   เพ็ชรสร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุนทรบูรณ์
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   การบรรจง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์   คเชนทร์เชื้อ
 
1. นางบุญชื่น    เหลื่อมทองหลาง
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกาย   โตเอี่ยม
2. เด็กชายจักกฤษณ์   จงบวก
3. เด็กหญิงมนัสวี    สุภาวณิชย์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางบุญชื่น   เหลื่อมทองหลาง
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   เติมขุนทด
2. เด็กหญิงนิตยา   ชดจะโป๊ะ
3. เด็กชายศักดิ์มณี   อุดมพงษ์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษบา   สีดาชมภู
 
1. นางบุญชื่น  เหลื่อมทองหลาง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    สุดชา
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์